FB FindUsonFacebook online 144

Studiuj na Fizyce Technicznej i zostań wykwalifikowanym inżynierem i poszukiwanym specjalistą!

Specjalnie dla osób kreatywnych, chcących dogłębnie zrozumieć naturę otaczającego świata, ale i również zainteresowanych szybkim znalezieniem pracy w przemyśle zaawansowanych technologii wspomaganych komputerowo oraz rozwiązaniami z zakresu robotyki, oferujemy studia stacjonarne I stopnia, siedmio-semestralne, na kierunku Fizyka Techniczna. Studia posiadają profil praktyczny, który jest współtworzony z przedstawicielami przemysłu. Kierunek fizyka techniczna jest prowadzony w Instytucie Fizyki, Centrum Naukowo-Dydaktycznym, mającym swoją siedzibę w budynku Centrum Nowych Technologii przy ul. Stanisława Konarskiego 22B w Gliwicach.


Jako główne ścieżki kariery zawodowej koncentrujemy się na przygotowaniu osób do pracy w zakresie zaawansowanych technologii związanych z techniką próżniową, robotyką i automatyką oraz projektowaniem i analizą misji kosmicznych (przedmioty prowadzone w j. angielskim; Mission Analysis, Attitude and Orbit Control Systems, Spacecraft Design, System Engineering for Aerospace).

Czytaj więcej: Fizyka Techniczna - Opis kierunku

sylwetka1

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Fizyka Techniczna są studiami siedmio-semestralnymi, kończącymi się uzyskaniem dyplomu inżyniera fizyki technicznej. Absolwent kierunku jest przygotowany do projektowania i obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej oraz prowadzenia pomiarów z wykorzystaniem zaawansowanych technik badawczych. Absolwent uzyskuje niezbędne wykształcenie w zakresie fizyki i matematyki oraz wybranych dziedzin techniki – informatyki i technik informacyjnych oraz podstaw elektroniki. Wiedza absolwenta jest uzupełniona przez wiadomości przekazywane w ramach przedmiotów specjalistycznych, skoncentrowanych wokół techniki wysokiej próżni, metod pomiarowych, w tym głównie metod spektroskopowych i mikroskopowych wymagających warunków próżniowych, sterowania pomiarami i analizą wyników doświadczalnych. Dzięki temu absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w zespołach złożonych ze specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki i techniki i ma podstawy do rozwiązywania problemów powstających na styku różnych dziedzin.

W ramach bloku przedmiotów podstawowych absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu: fizyki ogólnej, analizy matematycznej, grafiki inżynierskiej i komputerowego wspomagania projektowania, podstaw programowania, metod eksperymentalnych fizyki, metod numerycznych, metod symulacji zjawisk oraz automatyzacji pomiarów. Przedmioty specjalistyczne obejmują wybrane zagadnienia z zakresu: aparatury próżniowej, technologii wysokiej próżni, systemów sterowania, czujników wielkości fizycznych i chemicznych, metod izotopowych, programowania sterowników i kontrolerów oraz obsługi baz danych. Wiedzę i umiejętności absolwenta uzupełniają przedmioty z zakresu ekonomii, organizacji przedsiębiorstw i podstaw prawnych działalności gospodarczej.

Czytaj więcej: Fizyka Techniczna - Sylwetka absolwenta

Program studiów jest konsultowany z przedstawicielami przemysłu, aby możliwie jak najlepiej przygotować absolwenta do wymogów współczesnego rynku pracy. Integralną częścią studiów są praktyki przemysłowe, które można realizować we współpracy z naszymi partnerami. Zapewniamy min. 3 miesiące praktyk, które możesz zrealizować w naszych firmach partnerskich – współpracujemy z ponad 30 przedsiębiorstwami ze Śląska i okolic, m.in:

Czytaj więcej: Fizyka Techniczna - Partnerzy/ praktyki studenckie

program1 program2

Jednym z efektów umasowienia studiów wyższych na kierunkach technicznych jest widoczne obniżenie poziomu wiedzy matematyczno-fizycznej absolwentów tych studiów. W rezultacie na rynku pracy, w tym także przy naborze kandydatów na studia techniczne drugiego stopnia, odczuwalny jest brak wystarczającej liczby absolwentów studiów inżynierskich, którzy posiadaliby pogłębioną wiedzę teoretyczną i związane z tym umiejętności pozwalające na rozwiązywanie podstawowych problemów z zakresu nauk technicznych, a także problemów powstających na styku różnych gałęzi wiedzy. Program studiów dla kierunku Fizyka Techniczna został opracowany w taki sposób, by poprzez osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia wypełnić zapotrzebowanie na inżynierów posiadających wspomniane kwalifikacje.

Czytaj więcej: Fizyka Techniczna - Program studiów

Na studia pierwszego stopnia na kierunku Fizyka Techniczna może zostać przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości, co jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

  • dla  absolwentów  liceów  ogólnokształcących,  którzy zdawali egzamin maturalny w 2015 r. i w latach późniejszych, oraz dla absolwentów techników w 2016 i 2017 r.: matematyka na poziomie podstawowym jako przedmiot główny oraz jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym – do wyboru: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2014 r. i w latach wcześniejszych, oraz dla absolwentów techników w 2015 r. i w latach wcześniejszych: matematyka na poziomie podstawowym jako przedmiot główny oraz jeden przedmiot dodatkowy  – do wyboru: matematyka na poziomie rozszerzonym lub następujące przedmioty na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym: fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
  • kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty (patrz tabela na str. 73 w Informatorze dla Kandydatów na studia);  pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych

Przy kwalifikacji na kierunek Fizyka Techniczna bierze się pod uwagę punkty (% wyniku z egzaminu maturalnego) z matematyki na poziomie podstawowym (wynik W1, główny) i jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym: matematyki, fizyki z astronomią, chemii, biologii, informatyki (wynik W2, dodatkowy).

P=0.6*W1+0.4*W2

Dla osób zdających maturę w roku 2014 lub wcześniej, jako drugi wynik (W2) można przyjąć maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym lub jeden przedmiot na poziomie podstawowym (fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka). W wypadku wyboru przedmiotu na poziomie podstawowym, drugi składnik mnoży się przez 0.5, czyli

P=0.6*W1+0.4*0.5*W2

Inne sytuacje dotyczące obliczania ilości przyznanych punktów (uwaga: laureaci olimpiad!) opisane są na stronie internetowej

Początek strony