FB Find Us on Facebook  yt logo 144

program1 program2

Jednym z efektów umasowienia studiów wyższych na kierunkach technicznych jest widoczne obniżenie poziomu wiedzy matematyczno-fizycznej absolwentów tych studiów. W rezultacie na rynku pracy, w tym także przy naborze kandydatów na studia techniczne drugiego stopnia, odczuwalny jest brak wystarczającej liczby absolwentów studiów inżynierskich, którzy posiadaliby pogłębioną wiedzę teoretyczną i związane z tym umiejętności pozwalające na rozwiązywanie podstawowych problemów z zakresu nauk technicznych, a także problemów powstających na styku różnych gałęzi wiedzy. Program studiów dla kierunku Fizyka Techniczna został opracowany w taki sposób, by poprzez osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia wypełnić zapotrzebowanie na inżynierów posiadających wspomniane kwalifikacje.

 

program3  program4 program4

Na proces kształcenia prowadzący do uzyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych inżynierowi fizyki technicznej składają się zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich w formie: wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych, seminariów oraz projektów, samodzielna praca studencka i praktyki przemysłowe. Proces kształcenia rozpoczyna blok przedmiotów podstawowych, w skład którego wchodzą: fizyka, matematyka oraz wybrane przedmioty z zakresu nauk technicznych – informatyki i technik informacyjnych oraz podstaw elektroniki. Na kolejnym etapie, w ramach bloku przedmiotów specjalistycznych, przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności praktyczne z zakresu metod matematycznych wykorzystywanych w fizyce, metod pomiarowych, techniki wysokiej próżni, sterowania pomiarami i analizy wyników doświadczalnych. Uzupełnienie stanowi blok przedmiotów związanych z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstw i podstawami ekonomii. Nacisk położono na umiejętności praktyczne, stąd znaczący udział zajęć opartych na samodzielnej pracy studenta. Praktyki przemysłowe pozwalają na doskonalenie umiejętności i kształtują kompetencje społeczne. Tak zaplanowany proces kształcenia zapewnia uzyskanie zakładanych efektów kształcenia, w tym kompetencji inżynierskich, niezbędnych do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera fizyki technicznej. Program studiów dla kierunku Fizyka Techniczna został opracowany w taki sposób, by poprzez osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia wypełnić zapotrzebowanie na inżynierów posiadających wspomniane kwalifikacje.

Moduły zajęć można podzielić na 4 grupy: 

  • grupę przedmiotów humanistyczno‐społecznych
  • grupę przedmiotów podstawowych i kierunkowych
  • grupę pozostałych przedmiotów
  • praktyki zawodowe.

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Początek strony