FB Find Us on Facebook

FB Find Us on Facebook  yt logo 144

sylwetka1

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Fizyka Techniczna są studiami siedmio-semestralnymi, kończącymi się uzyskaniem dyplomu inżyniera fizyki technicznej. Absolwent kierunku jest przygotowany do projektowania i obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej oraz prowadzenia pomiarów z wykorzystaniem zaawansowanych technik badawczych. Absolwent uzyskuje niezbędne wykształcenie w zakresie fizyki i matematyki oraz wybranych dziedzin techniki – informatyki i technik informacyjnych oraz podstaw elektroniki. Wiedza absolwenta jest uzupełniona przez wiadomości przekazywane w ramach przedmiotów specjalistycznych, skoncentrowanych wokół techniki wysokiej próżni, metod pomiarowych, w tym głównie metod spektroskopowych i mikroskopowych wymagających warunków próżniowych, sterowania pomiarami i analizą wyników doświadczalnych. Dzięki temu absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w zespołach złożonych ze specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki i techniki i ma podstawy do rozwiązywania problemów powstających na styku różnych dziedzin.

W ramach bloku przedmiotów podstawowych absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu: fizyki ogólnej, analizy matematycznej, grafiki inżynierskiej i komputerowego wspomagania projektowania, podstaw programowania, metod eksperymentalnych fizyki, metod numerycznych, metod symulacji zjawisk oraz automatyzacji pomiarów. Przedmioty specjalistyczne obejmują wybrane zagadnienia z zakresu: aparatury próżniowej, technologii wysokiej próżni, systemów sterowania, czujników wielkości fizycznych i chemicznych, metod izotopowych, programowania sterowników i kontrolerów oraz obsługi baz danych. Wiedzę i umiejętności absolwenta uzupełniają przedmioty z zakresu ekonomii, organizacji przedsiębiorstw i podstaw prawnych działalności gospodarczej.

 

sylwetka2 sylwetka3 sylwetka4

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną Politechniki Śląskiej i specjalistów z doświadczeniem w pracy w przemyśle. Integralną częścią studiów są praktyki przemysłowe. Studia kończy projekt inżynierski i egzamin dyplomowy. Absolwenci kierunku Fizyka Techniczna Politechniki Śląskiej mogą znaleźć zatrudnienie w instytutach naukowo‐badawczych, w biurach projektowych i laboratoriach przemysłowych, przy obsłudze wysoko specjalistycznej aparatury diagnostycznej, w firmach zajmujących się automatyzacją procesów, w firmach analityczno-konsultingowych oraz w ośrodkach obliczeniowych. Ponadto bezpośrednio w produkcji, jako świadomi inżynierowie dobrze znający podstawy teoretyczne wiedzy technicznej, przygotowani są do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

sylwetka5 sylwetka6

Absolwent kierunku Fizyka Techniczna jest dobrze przygotowany do podjęcia studiów magisterskich II stopnia na kierunku Fizyka Techniczna i wybranych kierunkach technicznych.

 

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Początek strony