FB Find Us on Facebook

Nowatorska koncepcja kształcenia na kierunku Geoinformatyka i Geologia Środowiska dzięki zwiększeniu udziału zajęć obieralnych i projektowych daje niepowtarzalną możliwość wyboru własnej ścieżki edukacji.

Można tak pokierować swoimi wyborami aby najlepiej wykorzystać własne umiejętności a później doskonale znaleźć się na rynku pracy. Taki elastycznie skonstruowany program studiów daje także możliwość wyjazdów na staże krajowe i zagraniczne, można tez realizować się w naszych kołach naukowych.

Kładziemy nacisk na kształcenie świadomych inżynierów, posiadających wiedzę z nauk o Ziemi i środowisku, oraz umiejętności rozwiązywania zagadnień inżynierskich, zdolnych do podejmowania wyzwań oraz rozwiązywania problemów na rzecz środowiska nowoczesnymi metodami informatycznymi.

Profesjonalne i praktyczne wykształcenie informatyczne w rzeczywisty sposób zapewnia wiedzę i umiejętności cenione na rynku pracy.

Dzięki temu absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w zespołach złożonych ze specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki i techniki i ma podstawy do rozwiązywania problemów powstających na styku różnych dziedzin.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach związanych z ochroną środowiska, jako programiści i użytkownicy baz danych, projektanci i użytkownicy GIS, w przedsiębiorstwach geologicznych, geotechnicznych także w instytutach naukowo – badawczych korzystających z przetwarzania danych geo-przestrzennych oraz w jednostkach administracji publicznej.

Lista przedmiotów objętych programem studiów

 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • HES
 • Matematyka
 • Fizyka

Inne podstawowe

 • Chemia

Kierunkowe obowiązkowe

 • Zastosowanie projektowania
 • AD w Naukach o Ziemi
 • Podstawy programowania w języku C++
 • Geografia fizyczna Teledetekcja i fotogrametria
 • Geologia dynamiczna
 • Geografia fizyczna i kartografia
 • Podstawy programowania w języku Python
 • Geochemia środowiska
 • Systemy GIS - Modele i pozyskiwanie danych przestrzennych
 • Statystyka w Naukach o Ziemi i środowisku
 • Wstęp do geofizyki
 • Hydrologia i hydrogeologia
 • Geofizyka ogólna
 • Dozymetria środowiskowa
 • Mineralogia i petrografia
 • Geochemia izotopowa
 • Bazy danych
 • Globalne zmiany klimatu i Podstawy meteorologii
 • Analiza i przetwarzanie sygnałów i obrazów cyfowych (MATLAB)
 • Metody numeryczne w Naukach o Ziemi
 • Geologia regionalna i złożowa
 • Geologia historyczna
 • Geostatystyka
 • Geochronometria izotopowa
 • Geomorfologia
 • Analiza danych przestrzennych z zastosowaniem narzędzi GIS

Moduły obieralne „Geoinformatyka i Środowisko”

 • Analiza obrazów satelitarnych
 • Zastosowanie BSP w NoZ
 • Python 2
 • Cyberbezpieczeństwo i techniki internetowe
 • Komputeryzacja pomiarów (LabView) - j. ang
 • Przetwarzanie danych środowiskowych - j. ang
 • język R
 • Lokalne zmiany klimatu
 • język java
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Wizualizacja danych przestrzennych z zastosowaniem narzędzi GIS
 • Zastosowanie izotopów promieniotwórczych w geomorfologii
 • Analiza danych i inteligencja obliczeniowa
 • Zastosowania GIS w zarządzaniu kryzysowym
 • Ekstremalne zjawiska przyrodnicze

Moduły obieralne „Geologia i Środowisko”

 • Geodynamika
 • Symulatory procesów środowiskowych
 • Paleontologia
 • Sedimentology - j. ang.
 • Zarządzanie i ochrona zasobów wód - j. ang
 • Zagrożenia geodynamiczne
 • Ekologia
 • Metody badań terenowych
 • Metodyki obliczeniowe w procesie pomiarów i analizy zanieczyszczeń powietrza
 • Geologia czwartorzędu
 • Modelowanie w Naukach o Ziemi
 • Zastosowanie GIS w biznesie i rozwoju miast inteligentnych
 • Nieizotopowe metody datowania
 • Geotermia

Przedmioty z uczelnianej bazy przedmiotów obieralnych

Projekty PBL

Projekt inżynierski

Seminarium problemowe

Podstawowe informacje

Poziom studiów:  studia I stopnia 
Profil: ogólnouczelniany
Czas trwania:  3,5 roku / 7 semestrów 
Uzyskiwany tytuł: inżynier 

Materiały filmowe o pracach badawczych prowadzonych w IF-CND

Reportaż "Twarze Uczelni - Politechnika Śląska" (TVP Katowice) - minuty 10:00-15:10

EKSPEDYCJA - Tajemnicza Wydma cz. II (TG Stacja) - od minuty 14:20

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Geoinformatyka i Geologia Środowiska

Od roku 2021 w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym uruchamiany jest nowy kierunek studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim „Geoinformatyka i Geologia Środowiska”

Początek strony