FB Find Us on Facebook

FB Find Us on Facebook  

Kształcenie na kierunku Geoinformatyka i Geologia Środowiska zyskuje na znaczeniu z uwagi na potrzeby poszukiwań alternatywnych źródeł surowców, w szczególności krytycznych, a także rosnące zapotrzebowanie świadomości społecznej w sferze ochrony środowiska. Narastające zagrożenia związane z ograniczeniami zasobów naturalnych w wodę, źródła energii etc., a także postępujące zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska wskazują na konieczność kształcenia specjalistów, zapewniających zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych, z równoczesnym kontrolowaniem i modelowaniem środowiska naturalnego dla stworzenia prognoz o jego stanie. Kształcenie świadomych inżynierów, posiadających wiedzę z zakresu nauk geologicznych i środowiskowych oraz umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich, gotowych do działalności na rzecz interesu publicznego jest uzasadnione ze względów społecznych, a jednocześnie zgodne z efektami uczenia się.

Proponowany kierunek kształcenia i jego unikatowy program zyskał zainteresowanie wśród potencjalnych pracodawców - podmiotów gospodarczych i instytucji, za czym przemawiają deklaracje o chęci współpracy od firm i jednostek administracji publicznej. W celu potwierdzenia zgodności zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Geoinformatyka i Geologia Środowiska z potrzebami rynku pracy podczas opracowywania programu kształcenia, przeprowadzono indywidualne konsultacje z wybranymi przedstawicielami przemysłu, jednostkami administracji publicznej i instytutami naukowo-badawczych, z których wiele zadeklarowało chęć przyjęcia studentów na praktyki a docelowo zatrudnienia absolwentów.

W opinii respondentów istnieje potrzeba kształcenia inżynierów posiadających pogłębioną wiedzę z zakresu geoinformatyki i geologii, połączoną z szeroką wiedzą inżynierską, w szczególności o charakterze praktycznym. Absolwent takiego kierunku studiów zaspokoi zapotrzebowanie rynku pracy na wysoko wyspecjalizowaną kadrę, o bogatych kompetencjach i praktycznych umiejętnościach. Konsultanci z przemysłu zwrócili również uwagę na zgodność zakładanych efektów kształcenia z potrzebami ich przedsiębiorstw.

 

 
logo AP Geotechnika Atmoterm S.A.BazetESRI Geoprogres  Geoprojekt - ŚląskOPGK Rzeszów S.A.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach  Powiat PszczyńskiUM Chorzów wydział GeodezjiUM Gliwice Wydział Planowania PrzestrzennegoUM Zabrze Wydziały Ekologii, Informatyki i Rozwoju, Biuro Głównego Inżyniera Miasta Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.
 

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Geoinformatyka i Geologia Środowiska

Od roku 2021 w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym uruchamiany jest nowy kierunek studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim „Geoinformatyka i Geologia Środowiska”

Początek strony