FB Find Us on Facebook

Jak wynika z rozpoznania rynku pracy, utworzenie studiów na kierunku Geoinformatyka i Geologia Środowiska spełnia wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie nauk geologicznych i środowiskowych, posiadających wiedzę inżynierską, zdolnych do rozwiązywania problemów na styku różnych dziedzin na rzecz środowiska nowoczesnymi metodami informatycznymi (komputerowymi).

Postępujący rozwój w tworzeniu komputerowych modeli, służących do prognozowania środowiskowego, przetwarzania obrazów, czy też wykorzystania systemów informacji geograficznej itp., stwarza konieczność kształcenia specjalistów w tym zakresie, bowiem kursy i warsztaty z zakresu obsługi specjalistycznego oprogramowania, bez znajomości podstawowej wiedzy z nauk o Ziemi i środowisku, nie spełniają takich oczekiwań.

Świadomość skomplikowanej problematyki środowiskowej w połączeniu z wiedzą geologiczną, będzie pozwalać absolwentom tego kierunku na współpracę w zespołach złożonych ze specjalistów reprezentujących wiele różnych dziedzin nauki i techniki.

Wiedza matematyczna, statystyczna, informatyczna, jak również z zakresu geologii i środowiska, a także znajomość modeli funkcjonujących w wielu programach komputerowych i ich obsługa stwarza całkowicie nowego specjalistę zarówno do prognozowania zmian zachodzących w środowisku, obsługi geologicznej na potrzeby złożowe, jak i doskonalenia, tworzenia nowych modeli i weryfikacji uzyskiwanych prognoz.

Specjaliści po takim kierunku studiów są już obecnie poszukiwani na rynku pracy, bowiem dotychczasowe kształcenie na innych kierunkach stwarzało okazję do zapoznania się albo z wiedzą z zakresu nauk geologicznych, albo z wiedzą informatyczną i inżynierską. Tymczasem kierunek Geoinformatyka i Geologia Środowiska zaspokaja w pełni potrzeby rynkowe pod tym względem.

Zestawienie cech odróżniających tworzone studia od już istniejących

Nowatorska koncepcja kształcenia na kierunku Geoinformatyka i Geologia Środowiska dzięki zwiększeniu udziału zajęć prowadzonych w trybie kształcenia zorientowanego problemowo i projektowo, uwzględnia zdobywanie wiedzy przez studentów poprzez realizację projektów, stwarza możliwość działalności w kołach naukowych, a przede wszystkim umożliwia indywidualizację ścieżki kształcenia poprzez moduły zajęć obieralnych. Ponadto przewidziane jest prowadzenie zajęć w systemie blokowym. Geoinformatyka i Geologia Środowiska są to pierwsze w Polsce studia łączące te dwie ścieżki kształcenia. Począwszy od 3 semestru w programie przewidziane są moduły przedmiotów obieralnych pozwalające studentowi na elastyczne dobieranie treści kształcenia.

Kształcenie świadomych inżynierów, posiadających wiedzę z nauk o Ziemi i środowisku oraz umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich, gotowych do działalności na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego w zakresie swoich kompetencji jest uzasadnione ze względów społecznych, a jednocześnie zgodne z efektami uczenia się.

Jak dotychczas, tego typu kierunek studiów nie jest oferowany w polskich uczelniach. Także program studiów, który łączy elementy wiedzy w zakresie Nauk o Ziemi i środowisku oraz informatyki i GIS (systemów informacji geograficznej) jak wykazały ankiety przeprowadzone wśród uczniów szkół średnich może być atrakcyjny i innowacyjny dla kandydatów.

Proponowany kierunek kształcenia i jego unikatowy program zyskał także zainteresowanie w środowisku wśród podmiotów gospodarczych i instytucjach, za czym przemawiają deklaracje o chęci współpracy.

Wybór profilu klasy w szkole średniej często utrudnia zmianę profilu dalszego kształcenia na studiach. Przy typowych technicznych kierunkach studiów przy rekrutacji uwzględnia się ocenę z matury rozszerzonej z matematyki / fizyki / chemii. Jak podkreślali ankietowani respondenci warto na uczelni technicznej tworzyć kierunek studiów, dla którego przy rekrutacji uwzględnia się również ocenę z matury rozszerzonej z geografii.

Utworzenie studiów na kierunku Geoinformatyka i Geologia Środowiska spełnia wzrastające zapotrzebowanie, jak wynika z rozpoznania rynku pracy, na specjalistów w zakresie nauk o Ziemi i środowisku, posiadających wiedzę inżynierską, zdolnych do rozwiązywania problemów na styku różnych dziedzin na rzecz środowiska nowoczesnymi metodami informatycznymi (komputerowymi).

Kształcenie na kierunku Geoinformatyka i Geologia Środowiska zyskuje na znaczeniu z uwagi na potrzeby poszukiwań alternatywnych źródeł surowców, w szczególności krytycznych, a także rosnące zapotrzebowanie świadomości społecznej w sferze ochrony środowiska.

Absolwent uzyskuje wykształcenie w zakresie przedmiotów podstawowych oraz wybranych dziedzin inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem systemów informacji geograficznej (GIS) i informatyki podpartych przez przedmioty związane z naukami o Ziemi.

Wiedza matematyczna, statystyczna, informatyczna, jak również z zakresu geologii i środowiska, a także znajomość modeli funkcjonujących w wielu programach komputerowych i ich obsługa stwarza całkowicie nowego specjalistę zarówno do prognozowania zmian zachodzących w środowisku, obsługi geologicznej na potrzeby złożowe, jak i doskonalenia, tworzenia nowych modeli i weryfikacji uzyskiwanych prognoz.

Zajęcia i grupy zajęć

 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy
 • HES (przedmioty humanistyczno‐społeczne)
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia
 • Kierunkowe obowiązkowe
 • Moduły obieralne „Geoinformatyka i Środowisko”
 • Moduły obieralne „Geologia i Środowisko”
 • Przedmioty z uczelnianej bazy przedmiotów obieralnych
 • Projekty PBL
 • Projekt inżynierski
 • Seminarium problemowe

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Geoinformatyka i Geologia Środowiska

Od roku 2021 w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym uruchamiany jest nowy kierunek studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim „Geoinformatyka i Geologia Środowiska”

Początek strony