Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Geoinformatyka i Geologia Środowiska są studiami siedmiosemestralnymi, kończącymi się uzyskaniem dyplomu inżyniera Geoinformatyki i Geologii Środowiska w dyscyplinie Nauki o Ziemi i Środowisku.

Absolwent uzyskuje wykształcenie w zakresie przedmiotów podstawowych oraz wybranych dziedzin inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem systemów informacji geograficznej (GIS) i informatyki podpartych przez przedmioty związane z naukami o Ziemi. Wiedza absolwenta jest uzupełniona przez wiadomości przekazywane w ramach przedmiotów specjalistycznych, skoncentrowanych wokół geologii i geochemii, uzupełnionych przez podstawy statystyki. Dzięki temu absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w zespołach złożonych ze specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki i techniki i ma podstawy do rozwiązywania problemów powstających na styku różnych dziedzin.

Absolwent zna metody badań i pomiarów terenowych i laboratoryjnych oraz ich cyfrowej archiwizacji na potrzeby geologiczne i środowiskowe. Dzięki dobremu przygotowaniu informatycznemu potrafi stworzyć lub wykorzystać odpowiednie oprogramowanie do analizy i interpretacji tych danych, a także przedstawić wyniki obserwacji w sposób pozwalający na rozwiązanie problemów inżynierskich z zakresu nauk o Ziemi i środowisku.

Elastycznie skonstruowany program studiów pozwala na wybór własnej ścieżki dyplomowania poprzez wybór modułów przedmiotów z zakresu systemów informacji geograficznej GIS i informatyki bądź z zakresu geologii i środowiska. Począwszy od drugiego semestru studenci zdobywać będą wiedzę poprzez udział w projektach (tzw. Project Based Learning) i praktykach oraz działalności w kołach naukowych. Studia kończy projekt inżynierski i egzamin dyplomowy.

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną Politechniki Śląskiej, posiadającą doświadczenie przemysłowe i współpracującą z ośrodkami badawczymi.

Absolwent kierunku Geoinformatyka i Geologia Środowiska Politechniki Śląskiej może znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się ochroną środowiska, w przedsiębiorstwach geologicznych, górniczych i geotechnicznych, jako programiści i użytkownicy baz danych, projektanci i użytkownicy GIS, w instytutach naukowo – badawczych korzystających z przetwarzania danych geo-przestrzennych oraz w jednostkach administracji publicznej.

Absolwent kierunku Geoinformatyka i Geologia Środowiska jest dobrze przygotowany do podjęcia studiów magisterskich II stopnia na kierunkach technicznych.

Przedmioty kierunkowe pozwolą na zdobycie wiedzy związanej z kartografią, teledetekcją, GIS, analizą i przetwarzaniem sygnałów i obrazów cyfrowych, bazami danych, poszerzenie umiejętności programowania, jak również zdobycie wiedzy w zakresie geologii, geochemii środowiska, geofizyki, mineralogii i petrografii, geomorfologii i globalnych zmian klimatu. Wiedzę i umiejętności absolwenta uzupełnią przedmioty z zakresu przedsiębiorczości, ochrony własności intelektualnej, prawa środowiskowego oraz technik i narzędzi komunikacji.

Oprogramowanie, z którym student będzie miał możliwość zapoznania się w trakcie studiów to m.in.:
AutoCAD, ArcGIS / QGIS, FugroViewe, Fragstad, C++, Python, R / java, LabView, Matlab, Surfer 13, Risk Professional 7, Mike Flood, Visual Modflow Flex Pro, HSC Chemistry 9, Origin Pro 2020, Petra Sim – RockWare

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Geoinformatyka i Geologia Środowiska

Od roku 2021 w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym uruchamiany jest nowy kierunek studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim „Geoinformatyka i Geologia Środowiska”

Początek strony