FB Find Us on Facebook

Szanowni Studenci

zgodnie z § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2090):

  1. Rektor zapewnia obowiązkowe szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny, dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie w uczelni, w zakresie uwzględniającym specyfikę kształcenia w uczelni i rodzaj wyposażenia technicznego wykorzystywanego w procesie kształcenia.
  2. Szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia są realizowane w szczególności w formie wykładów. Ukończenie szkolenia potwierdza się w karcie okresowych osiągnięć studenta albo w dokumentacji związanej z realizacją danej formy kształcenia.

Czytaj więcej: OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW 1 ROKU

Informacja Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej

Pierwsze zajęcia z Wychowania Fizycznego w semestrze zimowym w roku akademickim 2020 / 2021 odbędą się zgodnie z wydziałowym planem zajęć w HALI SPORTOWEJ OŚRODKA SPORTU (NOWA HALA), przy ulicy Kaszubskiej 28.

Będą to zajęcia organizacyjne, na których zostanie przeprowadzony podział na grupy ćwiczebne oraz zostanie podane miejsce kolejnych zajęć (obecność obowiązkowa).

Czytaj więcej: Pierwsze zajęcia z Wychowania Fizycznego

Zgodnie z Regulaminem Studiów warunkiem zaliczenia semestru I, kierunku Fizyka techniczna jest uzyskanie 70% punktów ECTS (tj. 21 pkt).

Zgodnie z Regulaminem Studiów warunkiem zaliczenia semestru II, kierunku Fizyka techniczna jest uzyskanie 80% punktów ECTS (tj. 24 pkt).

Początek strony