FB Find Us on Facebook

Tematyka badawcza

Dowiedz się o naszej działalności podczas seminariów naukowych!

Instytut Fizyki prowadzi badania w zakresie:

 • wyznaczania własności cieplnych materiałów, w tym również lokalnych, w skali mikrometrowej, oraz obrazowania własności cieplnych w skali nanometrowej za pomocą przystawki do mikroskopu sił atomowych;
 • wyznaczania dyfuzyjności oraz przewodności cieplnej materiałów litych, struktur warstwowych i cienkich warstw za pomocą metod fototermicznych, radiometrycznych oraz fotoakustycznych;
 • elektroniki półprzewodnikowej oraz magnetoelektroniki, w tym badanie profili głębokościowych cienkich warstw, badanie własności optycznych metodą luminescencji i spektroskopii laserowej oraz wytwarzanie nanostruktur metodami sonochemicznymi;
 • badań składu chemicznego za pomocą skaningowego mikroskopu elektronów Augera z trawiącym działem jonowym (w tym profile składu chemicznego w głąb oraz mapy chemiczne powierzchni);
 • modelowania numerycznego zjawisk nierównowagowych w oświetlonych półprzewodnikach (fotoluminesencja, fotonapięcie powierzchniowe) z uwzględnieniem stanów powierzchniowych;
 • pomiarów i analizy struktur metal/izolator/półprzewodnik metodami spektroskopii admitancyjnej oraz niestacjonarnej spektroskopii głębokich poziomów (DLTS);
 • modelowania matematycznego procesów wytwarzania nanostruktur oraz przeprowadzenia symulacji procesów przemagnesowania obiektów magnetycznych metodą elementów skończonych;
 • zastosowań metod fizyki jądrowej, zastosowań izotopów do badania naturalnych i antropogenicznych zmian środowiska, datowania izotopowego i luminescencyjnego w naukach o Ziemi i archeologii (w tym usługi specjalistyczne);
 • zastosowań wyżej wymienionych metod dla potrzeb badań środowiska, nowoczesnych technologii produkcji żywności i jej opakowań, materiałów konstrukcyjnych, kontroli poziomu skażeń i zanieczyszczeń we wszystkich praktycznie elementach środowiska naturalnego i przekształconego przez człowieka, kontroli emisji dwutlenku węgla do atmosfery ze spalania paliw kopalnych;
 • zastosowania metod izotopowych dla przemysłu produkcji paliw, energii, farmaceutyków oraz profilaktyki zdrowia.

Publikacje i działalność wydawnicza

Pracownicy i doktoranci Instytutu Fizyki publikują swoje osiągnięcia w renomowanych czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej (zobacz listę publikacji). W ostatnich latach wzrasta liczba artykułów w wysoko punktowanych periodykach.

Grupa pracowników Zakładu Zastosowań Radioizotopów wydaje czasopismo Geochronometria, które figuruje na liście filadelfijskiej.

Pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni są też autorami skryptów, zbiorów zadań, podręczników akademickich i monografii naukowych wydawanych m.in. przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Konferencje naukowe

Instytut Fizyki organizuje i współorganizuje międzynarodowe cykliczne konferencje naukowe m.in. Winter School on Wave and Quantum Acoustics oraz International Conference "Methods of Absolute Chronology". Więcej informacji o konferencjach i seminariach naukowych...

Projekty badawcze

Instytut Fizyki bierze udział w wielu projektach naukowo-badawczych - prowadzi je samodzielnie lub we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi w Polsce i za granicą (więcej informacji na stronie zespołów).

Instytut Fizyki jest członkiem sieci naukowej ENVITECH-Net.

 

Projekty aktualnie realizowane w Instytucie Fizyki CND:

  Projekt: Gliwice Absolute Dating Methods Centre (GADAM)

 

 

(Lp. Zakład, Tytuł, Kierownik, Nr projektu, Nr umowy NCN/NCBiR, Nakłady [zł]);
1. RIF-4, Rekonstrukcja antropogenicznej erozji gleb na wybranych obszarach lessowych Polski południowej metodami dendrochronologiczną, luminescencyjną oraz izotopowymi (Cs-137, Pb-210), Dr inż. Grzegorz PORĘBA, PBU/11/RIF/2012/505, 2011/03/D/ST10/05788, 396 750,00;
2. RIF-4, Drzewa jako archiwa izotopowe klimatu i wpływu człowieka na środowisko dla obszarów górskich Europy Środkowej, Dr inż. Sławomira PAWEŁCZYK, PBU/110/RIF/2009/505, 1557/B/P01/2009/37, 282 038,00;
3. RIF-1, Nanosensory gazu wykonane z pojedyńczych nanodrutów kryształów typu SbSI, Prof. dr hab. inż. Marian NOWAK, PBU/114/RIF/2011/505, 2011/01/B/ST5/06273, 256 250,00;
4. RIF-4, Drzewa jako bioindykatory przemysłowych zanieczyszczeń powietrza w okresie wdrażania pro-ekologicznej polityki na obszarze Śląska (BIOPOL), Dr inż. Barbara SENSUŁA, PBU/12/RIF/2012/505, 2011/03/D/ST10/05251, 324 450,00;
5. RIF-4, Ustalenie chronologii powstania późno-plejstoceńskiej pokrywy lessowej na obszarze Polski na podstawie datowania luminescencyjnego wysokiej rozdzielczości oraz badań lito-pedologicznych wybranych sekwencji lessowo-glebowych, Dr inż. Piotr MOSKA, PBU/126/RIF/2011/505, 2011/01/D/ST10/06049, 290 875,00;
6. RIF-4, Zastosowanie metod statystycznych do rekonstrukcji zmian klimatycznych na obszarze Polski w późnym glacjale i holocenie, Dr inż. Danuta MICHCZYŃSKA, PBU/45/RIF/2011/505, 0340/B/P01/2011/40, 282 025,00;
7. RIF-1, Wytworzenie przestrajalnych temperaturowo i elektrycznie kryształów fotonicznych na bazie związków antymonu, jodu i siarki, Dr Anna STARCZEWSKA, PBU/72/RIF/2011/505, 2501/B/T02/2011/40, 394 750,00;
8. RIF-4, Izotopowa metoda monitoringu antropogenicznej emisji CO2 z wykorzystaniem przyrostów rocznych drzew dla obszaru Górnego Śląska, Prof. dr hab. Anna PAZDUR, PBU/78/RIF/2010/505; 0970/B/P01/2010/39 200 000,00
9. RIF-4, Modelowanie kalendarzowych skal czasu dla jeziornych osadów laminowanych w północnej Polsce jako podstawa rekonstrukcji paleośrodowiskowych o wysokiej rozdzielczości czasowe, Dr inż. Natalia PIOTROWSKA, PBU/89/RIF/2010/505, 2916/B/P01/2010/39, 106 750,00;
10. RIF-2, Badania wpływu temperatury na właściwości elektronowe struktur metal/izolator/AlGaN/GaN, Dr hab. inż., prof. nzw. w Pol. Śl. Bogusława ADAMOWICZ, PBU/91/RIF/2010/505, 6063/B/T02/2010/39, 220 000,00;
11. RIF-3, Opracowanie metod pomiaru właściwości cieplnych w mikro- i nanoskali wykorzystujących mikroskop cieplny, Prof. dr hab. inż. Jerzy BODZENTA, PBU/97/RIF/2011/505, 4850/B/T02/2011/40, 232 000,00; 
12. RIF-2, Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i struktur sensorowych (InTechFun ), Dr hab. inż., prof. nzw. w Pol. Śl. Bogusława ADAMOWICZ, FSB/33/RIF/2009/512, 6063/B/T02/2010/39, 663 180,00;
13. RIF-4, Klimat północnej Polski w ostatnim 1000 lat: Powiązanie przyszłości z przeszłością (CLIMPOL), Dr inż. Natalia PIOTROWSKA, FSB/94/RIF/2011/512, PSPB-086/2010, 187 220,00;
14. RIF-4, Modułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej LUMDOZ, Dr inż. Grzegorz ADAMIEC, PST/3/RIF/2012/519, PBS1/A9/4/2012, 958 794,00.

 

Projekty zakończone 

 • Rektorski grant profesorski
 • Projekt: Absolute Time scales and Isotope Studies for investigating events in Earth and human history (ATIS)
Współpraca naukowa

z ośrodkami za granicą

z ośrodkami w kraju

 • Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie
 • Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
 • Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej
Początek strony