FB Find Us on Facebook

Studia podyplomowe „Nauczanie fizyki w szkołach” prowadzone są przez Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne we współpracy z Wydziałem Matematyki Stosowanej oraz Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej. Studia te przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, posiadających dyplom inżyniera, magistra lub magistra inżyniera w zakresie nauk ścisłych lub nauk technicznych, którzy ukończyli kurs pedagogiczny uprawniający do prowadzenia zajęć dydaktycznych, oraz dla czynnych zawodowo nauczycieli posiadających dyplom magistra, chcących pogłębić swoją wiedzę lub zdobyć uprawnienia potrzebne do nauczania fizyki w szkołach. Słuchacz powinien posiadać udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela.

Czytaj więcej: Studia podyplomowe "Nauczanie fizyki w szkołach" - Opis kierunku

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do nauczania fizyki w szkołach poprzez poszerzenie wiedzy z fizyki, pedagogiki, metodyki oraz nowoczesnych technik multimedialnych w procesie nauczania fizyki w szkołach. Program studiów jest nastawiony na aktualizację wiedzy fizycznej i technicznej oraz wskazanie absolwentom współczesnych technik wspomagania procesu nauczania fizyki. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności nauczania przedmiotu Fizyka na wszystkich etapach kształcenia oraz rozbudzenia i rozwijania zainteresowań fizycznych i technicznych uczniów. Absolwenci zostaną przygotowani do organizacji zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych oraz multimedialnych. Studia te mają, także na celu wskazanie jak ważne jest samodoskonalenie i samokształcenie w procesie dydaktycznym. Cel ten zostanie osiągnięty w trakcie samodzielnej pracy słuchacza nad projektami i zagadnieniami stawianymi przez wykładowców w toku studiów.

Wiedza: słuchacz zna i rozumie

 • podstawy matematyki w stopniu umożliwiającym jej wykorzystanie do opisu, zrozumienia i modelowania zjawisk fizycznych oraz wybranych metod i technik modelowania zjawisk fizycznych
 • podstawowe prawa fizyki i teorie fizyczne, niezbędne do analizy zjawisk fizycznych oraz opisu wybranych układów fizycznych i tworzenia ich modeli
 • fizyczne podstawy wybranych przyrządów pomiarowych oraz ich potencjalne zastosowanie w praktyce oraz wybrane metody statystycznej analizy wyników pomiarów i zasady ich raportowania
 • prawa i teorie fizyczne z wybranych działów fizyki, będące podstawą programów nauczania w szkołach oraz metodologię prowadzenia badań fizycznych oraz wybrane metody pomiarowe wykorzystywane w nauce i technice
 • wybrane zagadnienia z zakresu informatyki praktycznej w procesach dydaktycznych
 • ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki oraz najnowszych osiągnięciach
 • zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki
 • ma wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą nauczyciela fizyki
 • zna i rozumie podstawowe zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
 • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania
 • ma wiedzę z zakresu dydaktyki fizyki, szczegółowej metodyki nauczania tych przedmiotów oraz działalności pedagogicznej oraz posiada doświadczenie w praktycznym wykorzystaniu tej wiedzy

Czytaj więcej: Studia podyplomowe "Nauczanie fizyki w szkołach" - Efekty kształcenia

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Początek strony