FB Find Us on Facebook

Wiedza: słuchacz zna i rozumie

 • podstawy matematyki w stopniu umożliwiającym jej wykorzystanie do opisu, zrozumienia i modelowania zjawisk fizycznych oraz wybranych metod i technik modelowania zjawisk fizycznych
 • podstawowe prawa fizyki i teorie fizyczne, niezbędne do analizy zjawisk fizycznych oraz opisu wybranych układów fizycznych i tworzenia ich modeli
 • fizyczne podstawy wybranych przyrządów pomiarowych oraz ich potencjalne zastosowanie w praktyce oraz wybrane metody statystycznej analizy wyników pomiarów i zasady ich raportowania
 • prawa i teorie fizyczne z wybranych działów fizyki, będące podstawą programów nauczania w szkołach oraz metodologię prowadzenia badań fizycznych oraz wybrane metody pomiarowe wykorzystywane w nauce i technice
 • wybrane zagadnienia z zakresu informatyki praktycznej w procesach dydaktycznych
 • ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki oraz najnowszych osiągnięciach
 • zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki
 • ma wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą nauczyciela fizyki
 • zna i rozumie podstawowe zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
 • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania
 • ma wiedzę z zakresu dydaktyki fizyki, szczegółowej metodyki nauczania tych przedmiotów oraz działalności pedagogicznej oraz posiada doświadczenie w praktycznym wykorzystaniu tej wiedzy

 

Umiejętności: słuchacz potrafi

 • analizować oraz rozwiązywać proste zadania i problemy fizyczne i techniczne w oparciu o zdobytą wiedzę oraz informacje pozyskane z literatury naukowo-technicznej w języku polskim i angielskim, baz danych i innych źródeł
 • planować i przeprowadzać pomiary, eksperymenty i symulacje komputerowe dotyczące wielkości i zjawisk fizycznych, opracowywać i interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać wnioski, w tym szacować niepewności wyników pomiarów mając świadomość stosowania przybliżeń w opisie wielkości, i przedstawiać wyniki pomiarów w zrozumiały sposób
 • stosować poznane metody i zasady fizyki do rozwiązywania typowych problemów z zakresu fizyki technicznej i zadań inżynierskich, a także formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy fizyczne oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:
  - właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji,
  - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
 • zgodnie z zadaną lub wcześniej określoną przez siebie specyfikacją, zaprojektować oraz zrealizować prosty układ pomiarowy z wykorzystaniem technik komputerowego sterowania i akwizycji danych
 • użytkować podstawowe pakiety oprogramowania wspomagające pracę nauczyciela oraz używane do prezentacji wyników i analizy danych w dydaktyce
 • wykorzystać doświadczenie, zdobyte w trakcie praktyk związane z procesem dydaktyki fizyki w szkołach
 • planować i organizować pracę – własną oraz uczniów w zespole – dotyczącą rozwiązania zadań i problemów w zakresie fizyki
 • samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie w celu podnoszenia kompetencji zawodowych

Kompetencje społeczne: słuchacz jest gotów do

 • krytycznej oceny posiadanej wiedzy zrozumienia potrzeby uczenia się
 • uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
 • inicjowania działania na rzecz interesu publicznego
 • myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
 • odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym:
  - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,
  - dbałości o dorobek i tradycje zawodu

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Początek strony