FB Find Us on Facebook

Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne dąży do doskonalenia jakości kształcenia oraz osiągnięcia i utrzymania takiego poziomu usług edukacyjnych w zakresie fizyki, aby był on dostosowany do programów kształcenia na poziomie poprzedzającym studia wyższe.

Służy temu Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia w IF CND, której zapisy zapewniają:

  • kształcenie studentów w zakresie fizyki i nauk pokrewnych na najwyższym poziomie,
  • wprowadzenie mechanizmów gwarantujących wysoką jakość kształcenia w zakresie fizyki i nauk pokrewnych,
  • powiązanie metod nauczania z prowadzonymi badaniami, najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki oraz wymaganiami rynku pracy,
  • powiązanie treści kształcenia w zakresie fizyki ze standardami nauczania na danym kierunku studiów,
  • wyrównanie i podniesienie wiedzy studentów I roku w zakresie fizyki,
  • zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego i stałego rozwoju kadry dydaktycznej.

Dokumentacja systemu

W IF CND obowiązują wszystkie procedury uczelniane (PU1-PU11), dodatkowo wprowadzono Instrukcję I1-RIF-PU7 dotyczącą ewidencji zastępstw i zmiany terminu zajęć.

Początek strony